Lūi-pia̍t:Bu̍t-lí hòa-ha̍k

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Bu̍t-lí hòa-ha̍k.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 9 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 lūi.

B

J

K

P

S

Tī "Bu̍t-lí hòa-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 10 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 ia̍h.