Bu̍t-lí hòa-ha̍k (物理化學; Eng-bûn: physical chemistry) sī chi̍t bûn lī-iōng bu̍t-lí-ha̍k ê hoat-chek kap kài-liām lâi gián-kiù hòa-ha̍k léng-he̍k ê hông-koan, goân-chú, a-goân-chú, iáu-ū lia̍p hiān-siōng ê ha̍k-kho. I èng-iōng bu̍t-lí-ha̍k ê goân-chek kap kài-liām chhan-chhiūⁿ ūn-tōng, lêng-liōng, la̍t, sî-kan, jia̍t-le̍k-ha̍k, liōng-chú hòa-ha̍k, thóng-kè le̍k-ha̍k, tōng-le̍k-ha̍k kap pêng-hêng lâi chìn-hêng thàm-thó kap gián-kiù.

Bu̍t-lí hòa-ha̍k, hām hòa-ha̍k bu̍t-lí-ha̍k siong-tùi, chú-iàu sī chi̍t ê hông-koan ia̍h-sī chiau-hun-chú ê kho-ha̍k ha̍k-kho, in-ūi tāi-to-sò͘ bu̍t-lí hòa-ha̍k ê goân-chek sī kiàn-li̍p chāi phe-liōng ê kài-liām bīn-téng, m̄ kan-na tī hun-chú kap goân-chú ê chân-bīn. Pí-lūn, hòa-ha̍k pêng-hêng kap ka-thé.

Chi̍t-kóa bu̍t-lí hòa-ha̍k ló͘-le̍k beh kái-koat ê gián-kiù koan-hē ū:

  1. Hun-chú-kan la̍t tùi bu̍t-chit ê bu̍t-lí sèng-chit (sok-sèng, kiông-tō͘, e̍k-thé ê piáu-bīn tiong-la̍t) ê éng-hióng.
  2. Hoán-èng tōng-le̍k-ha̍k ê hoán-èng sok-tō͘.
  3. Lī-chú ê sèng-chit kap bu̍t-chit ê ín-tiān-tō͘.
  4. Piáu-bīn kho-ha̍k kap po̍h-mo̍͘h ê tiān-khì hòa-ha̍k.[1]
  5. Bu̍t-chit hām bu̍t-chit chi-kan chioh-iû jia̍t kap kong ê hō͘-siong chok-iōng, iā chiū sī jia̍t-le̍k-ha̍k.
  6. Siòng piàn-hòa ia̍h-sī hòa-ha̍k hoán-èng hoat-seng ê sî-chūn, hē-thóng hām khoân-kéng chi-kan ê jia̍t thoân-sàng, iā chiū sī jia̍t-hòa-ha̍k.
  7. Gián-kiù iông-e̍k lāi-bīn sêng-hūn sò͘-liōng ê i-sò͘-sèng (colligative property).
  8. Lī-iōng siòng-lu̍t lâi tit-tio̍h siòng, sêng-hūn kap chū-iû-tō͘ chi-kan ê koan-hē.
  9. Tiān-hòa tiān-tî ê hoán-èng.

Chham-khóSiu-kái

  1. Torben Smith Sørensen (1999). Surface chemistry and electrochemistry of membranes. CRC Press. p. 134. ISBN 0-8247-1922-0.