Hoán-èng sok-tō͘ (反應速度), iā hō-chò hoán-èng sok-lu̍t (反應速率), sī hòa-ha̍k hoán-èng ê kín-bān thêng-tō͘. It-poaⁿ hoán-èng sok-tō͘ ê piáu-sī hong-sek sī tan-ūi sî-kan lāi hoán-èng-bu̍t / sán-bu̍t lông-tō͘ ê kiám-chió liōng. Kî-tiong lông-tō͘ ê tan-ūi it-poaⁿ chhái-iōng mol/L (M); sî-kan tan-ūi chhái-iōng bió (s), hun-cheng (min), ia̍h-sī tiám-cheng (hr). Éng-hióng hoán-èng sok-tō͘ ê in-sò͘ ū chē-chē chióng, pau-hâm un-tō͘, lông-tō͘, ap-le̍k, chhiok-mûi, kng, lûi-siā, kap piáu-bīn-chek téng-téng in-sò͘.

aA + bB → pP + qQ ê hoán-èng sok-tō͘ tī sò͘-ha̍k siōng, ē-ēng kán-tan chò: