Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Hawaiʻi.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

C

H

Tī lūi-pia̍t "Hawaiʻi" ê ia̍h

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.