Lūi-pia̍t:Hun-lân ê le̍k-sú

Tī "Hun-lân ê le̍k-sú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.