Lūi-pia̍t:Iā-chhī

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Iā-chhī.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

T

Tī "Iā-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.