Lūi-pia̍t:Kang-têng-su

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Kang-têng-su.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

K

Tī "Kang-têng-su" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.