Lūi-pia̍t:Kho-ha̍k ê nî-pió

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Nî-pió lia̍t-pió § Kho-ha̍k.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

H