Lūi-pia̍t:Koan-sia̍p tio̍h Hoat-kok ê chiàn-cheng

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 5 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 lūi.

P

T

Tī "Koan-sia̍p tio̍h Hoat-kok ê chiàn-cheng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.