Lūi-pia̍t:Phó͘-Hoat Chiàn-cheng

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Phó͘-Hoat Chiàn-cheng.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

Tī "Phó͘-Hoat Chiàn-cheng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.