Lūi-pia̍t:Liân-ha̍p Ông-kok ê chèng-tóng

Tī "Liân-ha̍p Ông-kok ê chèng-tóng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.