Lūi-pia̍t:Oa̍t-lâm ê hêng-chèng-khu

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 9 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 lūi.

C

K

S

T

Tī "Oa̍t-lâm ê hêng-chèng-khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 8 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 8 ia̍h.