Lūi-pia̍t:Olympus Cha̍p-jī Sîn

Tī "Olympus Cha̍p-jī Sîn" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.