Lūi-pia̍t:Tâi-oân ūn-tōng soán-chhiú

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

Tī lūi-pia̍t "Tâi-oân ūn-tōng soán-chhiú" ê ia̍h

Ē-kha 15 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 15 ia̍h.