Tiuⁿ Seng-hiân

Tiuⁿ Seng-hiân(張星賢; 1909~1989) sī tē-it ūi Tâi-oân Olympic ūn-tōng-goân. I tī Ji̍t-pún sî-tāi ê Tâi-tiong-thiaⁿ chhut-sì, bat liû-ha̍k Ji̍t-pún Chó-tiū-tiân Tāi-ha̍k, oân-sêng chin chē tiân-kèng ê kì-lio̍k.

Tiuⁿ Seng-hiân.

Seng-pêngSiu-kái

Tiuⁿ Seng-hiân ê a-kong ùi Tiong-kok Hok-kiàn Chiang-chiu poaⁿ-sóa lâi kàu Tâi-oân, tī Tâi-tiong keng-êng kah bah ê bóe-bōe; Ji̍t-pún sî-tāi chòe kóe pó-chèng. Lāu-pē Tiuⁿ Khé-bêng(張啟明) goân-pún sī ha̍k-hāu ló-su, āu-lâi kái chòe seng-lí, tiāⁿ-tiāⁿ tī Tâi-oân kah Hok-kiàn nn̄g pîng cháu-chông.

Tiuⁿ Seng-hiân kong-ha̍k-hāu 4-nî ê sî-chūn , i chi̍t-ke-hé poaⁿ-sóa khì kàu Sòaⁿ-thâu chòe seng-lí 2 nî. Tńg--lâi Tâi-oân liáu-āu, i tī Tâi-tiong Siong-gia̍p Ha̍k-hāu chiū-tha̍k. Pit-gia̍p liáu-āu, i khì tī Hok-chiu chòe kàu-goân, bat kah Má Kèng-hôa(馬敬華) soán-chhiú tàu-tīn liān-si̍p kóe.