Lūi-pia̍t:Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn ê chiàn-tò͘

Tī "Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn ê chiàn-tò͘" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.