Dogger Bank Chiàn-tò͘ (1915 nî)

Hoat-seng tī 1915 nî 1 goe̍h 24 ê Dogger Bank Chiàn-tò͘It-chhù Tāi-chiàn sî-kî ê chi̍t pái hái-chiàn, tong-sî Tek-kok thê-tok Fritz von Hipper niá lām-tūi ji̍p Pak-hái, tī Dogger Bank hō͘ Eng-kok hong ê David Beatty niá kun cha̍h tiâu--leh, Tè-kok ê sûn-iûⁿ-chiàn-lām tîm liáu chi̍t chiah, lēng-gōa ū nn̄g chiah siū giâm-tiōng phò-hoāi. Beatty hong ê kî-lām mā siū tio̍h sún-hāi liáu-āu, Eng-hong ê chí-hui Archibald Moore chiō niū Tek-kun tô-siám--khì.

Chham-chiàu siu-kái

  • Tony Jaques (2007). "Dogger Bank | 1915 | World War I (War at Sea)". Dictionary of Battles and Sieges: A Guide to 8,500 Battles from Antiquity through the Twenty-first Century. Greenwood Press. ISBN 978-0313335365.