Lūi-pia̍t:User pwn

敆茲蜀萆分類下底其用戶表示伊各儂對Paiwan語言都會會意仂囝。

Tī "User pwn" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.