Lūi-pia̍t:Yemen ê koān

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

Tī "Yemen ê koān" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 332 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

A

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h