Lūi-pia̍t thó-lūn:Í-tāi-lī ê séng

新增話題
此頁面上沒有任何討論。

@唐吉訶德的侍從: Once more again.--Lamchuhan-bot (thó-lūn) 2020-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài 5) 14:47 (UTC)

@A-lú-mih: Goán kám ū su-iàu kā User:唐吉訶德的侍從 ê hêng-ûi (kái lūi-pia̍t miâ lóng tiām-tiām kái, m̄ thong-ti koán-lí-oân ia̍h ke-khì-lâng) khòaⁿ chò sī phò-hoāi?--Lamchuhan-bot (thó-lūn) 2020-nî 2-goe̍h 29-ji̍t (Pài 6) 06:16 (UTC)

返回 "Í-tāi-lī ê séng" 頁面。