Lūn-á-kiô

Lūn-á-kiô (崙子橋), mā ū kiò-chò Lūn-á Toā-kiô (崙子大橋) sī chi̍t tiâu hāⁿ-kòe Pak-káng-khe khe-bóe, liân-chiap Tâi-oân Hûn-lîm-koān Goân-chióng-hiong kap Ka-gī-koān Sin-káng-hiong ê kong-lō͘ kiô.

Lūn-á-kiô
Lūn-á-kiô oân-kang ji̍t-kî bêng-pâi