Lūn Chéng ê Khí-goân

Lūn Chéng ê Khí-goân (On the Origin of Species), ia̍h Bu̍t-chéng Goân-sí, sī 1859 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-pán ê Eng-gí tì-chok, chok-chiá sī Charles Darwin, che sī i tùi seng-bu̍t chìn-hoà ê koan-chha̍t kiam tùi chìn-hoà ê chū-jiân soán-te̍k ki-chè ê thó-lūn.

Tê-bo̍kSiu-kái

Pún chheh goân-chéng ê tê-bo̍k sī Chiàu Chū-jiân Soán-te̍k ê Tō-lí, ia̍h Sèⁿ-miā tī Seng-chûn Thiáu-chiàn tang-tiong siū Thán-hō͘ Cho̍k-lūi ê Chûn-oa̍h ê Chéng ê Khí-goân (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life).

Siong-koanSiu-kái