La̍p-kut-tông

La̍p-kut-tông, ū-ê mā kiò la̍p-kut-thah, he̍k-chiá ū kóng lêng-kut-thah, sī choan-bûn an-tì ûi-kut, thê-kiong bōng-tē kong-lêng ê kiàn-tio̍k-bu̍t.