LHC ê lāi-pō͘.

Large Hadron Collider (LHC) sī sè-kài siāng toā, sú-iōng lêng-liōng siāng koân ê lia̍p-chú ka-sok-khì, kiàn-li̍p-chiá sī Au-chiu ê he̍k-chú gián-kiù tan-ūi CERN kap kok-chè-siōng ê ha̍p-chok-chiá.

Hiòng-goā liân-kiatSiu-kái