Liâm-ha̍p-che

Liâm-ha̍p-che (黏合劑, cement) tī khí-kho chú-iàu iōng tī 2 ê hong-bīn, tē-1 sī tan-to̍k he̍k kah kî-thaⁿ mi̍h-kiāⁿ chò-hoé chò siu-ho̍k chiù-khí ê châi-liāu; tē-2 sī kā siu-ho̍k-thé liâm tī chhùi-khí téng-thâu. Iàu-ū chi̍t-kóa liâm-ha̍p-che ū te̍k-sû ê kong-lêng, iōng tī gê-thé ho̍k-sêng, kin-kńg tī-liâu, tiau-chhùi-khí, khí-chiu-pēⁿ tī-liâu, kap khí-kho ê chhiú-su̍t.

Sui-bóng liâm-ha̍p-che mā ē-sái chò siu-ho̍k-thé sú-iōng, m̄-koh in-ūi it-poaⁿ in lóng khah jio̍k, khah gâu iûⁿ--khì, khah bē-tàng té-khòng chhùi-khiuⁿ khoân-kéng ê khó-giām, só·-í khah chió án-ne iōng, nā-ū tio̍h-sī lîm-sî ê sèng-chit khah-chē.

Chióng-lūiSiu-kái

Liâm-ha̍p-che ū kúi-á-chióng:

  1. Zinc phosphate
  2. Zinc silicophosphate
  3. Zinc oxide-eugenol
  4. Zinc polycarboxylate (zinc polyacrylate)
  5. Glass ionomer
  6. Resin
  7. Resin-modified glass ionomer