Siu-ho̍k-thé (khí-kho)

Siu-ho̍k-thé (restoration) sī beh siu-ho̍k chiù--khì ê chhùi-khí, hoê-ho̍k goân-té ê kong-lêng kap hêng-thài, he̍k cheng-ka chhùi-khí ê bí-koan. Siu-ho̍k-thé ū kúi-á-chióng châi-chit, siu-ho̍k ê hong-hoat ē-sái hun-chò ti̍t-chiap kap kàn-chiap 2 khoán. Ti̍t-chiap siu-ho̍k-thé sī tī chhùi-lāi chò--ê, ia̍h-tio̍h-sī it-poaⁿ só·-kóng ê thūn-chhùi-khí; ah kàn-chiap siu-ho̍k-thé sī tī chhùi-goā ê ki-kang-sek chè-chō hó chiah liâm khì chhùi-khí. Kàn-chiap ê chò-hoat tī chhùi-khí chhia hó, siu-ho̍k-thé iàu-bē tàu--khì-lih chin-chêng, ài ū chi̍t-ê lîm-sî ê siu-ho̍k-thé seng khǹg tī chhùi-khí koân-téng, î-chhî kā-ha̍p khong-kan kap chiap-chhiok tiám, chhiok-chìn kap pó·-chhî khí-chiu kap khí-chhoé ê cho·-chit, í-bián siū-siong.

Tiāⁿ khoàⁿ leh iōng ê ti̍t-chiap siu-ho̍k-thé ū gîn-sek ê gîn-hún, kap chhùi-khí-sek ê glass ionomer cement, resin-ionomer cement, ho̍k-ha̍p chhiū-chí. Siâng-chāi iōng tio̍h ê kàn-chiap siu-ho̍k-thé ū kham-thé (khí-kho), koan-kài-thé (khí-kho), khí-lông, kap siuⁿ-bīn (鑲面, veneer); iōng tio̍h ê châi-chit ū ho̍k-ha̍p chhiū-chí, iù-hûi-á (khí-kho), tô-chû (khí-kho), he̍k n̂g-kim khe-kim (khí-kho).