"-" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ - (khu-pia̍t-ia̍h).

Liân-oe̍h kiám-hō (hyphen-minus) sī sò͘-ūi bûn-su kap tiān-náu khoân-kéng chi̍t-ê thang piáu-ta̍t liân-oe̍h kiam kiám-hō ê piau-tiám hû-hō.