Liâu-tang Poàn-tó

(Tùi Liâu-tang choán--lâi)

Liâu-tang Poàn-tó (遼東半島) sī Tiong-kok ê tē-jī toā poàn-tó, ūi-tī Liâu-lêng-séng ê lâm-pō͘. I-ê pak-pêng sī Ah-le̍k-kang chham Liâu-hô ê liân-soàⁿ, kî-thaⁿ 3 ê hong-ūi lóng oá-hái.

Liâu-tang Poàn-tó ê ūi-tì