Liāu Thiam-teng (廖添丁; 1883 nî 5 goe̍h 21 ji̍t – 1909 nî 11 goe̍h 18 ji̍t), Tâi-oân-hú Tōa-tō͘-siōng-pó Siù-chúi-chng (taⁿ Tâi-tiong-chhī Chheng-chúi-khu Siù-chúi-lí) chhut-sin, sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê kang-ô͘ jîn-bu̍t. Tī 1909 nî 8 goe̍h khai-sí ê 3 kò-goe̍h lāi, thau-the̍h, chhiúⁿ-kiap tōa-liōng pak Tâi-oân ê gê-mn̂g kap hó-gia̍h-lâng. Lo̍h-bóe tī Tâi-pak Pat-lí ê soaⁿ-khu hām kéng-chhat teh sio-thâi ê sî, hō͘ pêng-iú thâi-sí, sí ê sî kan-na 26 hòe niā-niā.

Liāu Thiam-teng