Lia̍t-ìn-ki

Lia̍t-ìn-ki (列印機), ia̍h kiò phah-ìn-ki (拍印機), sī chi̍t khoán tiān-náu su-chhut siat-pī, ē chiong tiān-náu chûn-tû ê loē-iông su-chhut kàu choá, té-phìⁿ ia̍h-sī kî-thaⁿ pêⁿ-bīn mûi-kài siōng.

Lia̍t-ìn-ki