Lionsgate Films

Lionsgate FilmsBí-kok ê tiān-iáⁿ chè-chok kiam tiān-iáⁿ hoat-hêng chè-chok-só͘, pún-siā tī Santa Monica, chū Canada khai-ki, chhōa-thâu ê pō͘-mn̂g sī Lionsgate Entertainment.