Loān-liû (亂流; turbulence), ia̍h-sī būn-liû (紊流), sī chi̍t khoán liû-thé ê liû-tōng chōng-thài. Tī liû-sok chin sió ê sî-chūn, liû-thé sī hun-chân liû-tōng, bōe hō͘-siong hūn-ha̍p; chit sî ê liû-tōng chōng-thài hō-chò chân-liû. Tān-sī, nā-chún liû-sok ta̍uh-ta̍uh cheng-ka, liû-thé ê liû-soàⁿ ē khai-sí chhut-hiān pho-chōng ê hàiⁿ-tōng, hàiⁿ-tōng ê pîn-lu̍t kap chín-hok ē tòe-tio̍h liû-sok ê cheng-ka lâi cheng-ka; chit sî ê liû-tōng chōng-thài hō-chò kòe-tō͘-liû. Nā-chún kè-sio̍k cheng-ka liû-sok kàu chin tōa, liû-thé ê liû-soàⁿ í-keng hun bōe chheng-chhó, liû-tiûⁿ lāi-bīn chhut-hiān chē-chē kńg-chn̄g, che chiū hō-chò loān-liû, iā hō-chò būn-liû kap jiáu-liû (擾流).

Loān-liû ê hiān-siōng

Téng-bīn ê liû-tōng piàn-hòa ê chêng-hêng ē-ēng iōng Reynolds sò͘ lâi liōng-hòa. Tī Reynolds sò͘ khah-sè ê sî-chūn, liû-thé ê liâm-tī-le̍k (黏滯力) tùi liû-tiûⁿ ê éng-hióng tāi-î koàn-sèng-le̍k (慣性力), liû-sok ê jiáu-tōng ē in-ūi liâm-tī-le̍k lâi kiám-chió, liû-thé ê liû-tōng ún-tēng, sī chân-liû ê chōng-thài. Hoán-tian-tò, nā-chún Reynolds sò͘ khah-tōa, liû-thé ê koàn-sèng-le̍k tùi liû-tiûⁿ ê éng-hióng tāi-î liâm-tī-le̍k, liû-thé ê liû-tōng khah bô ún-tēng, liû-sok ê bî-sió piàn-hòa iông-ī hoat-tián kap cheng-kiông, hêng-sêng būn-loān koh bô-kui-chek ê loān-liû liû-tiûⁿ.