Luther-phài

Luther-phài, tī Hàn-gí mā kóng Sìn-gī-hōe, sī Sin-kàu ê chú-iàu kàu-phài chi it, chú-tiuⁿ Martin Luther ê sîn-ha̍k su-sióng.

Luther-phài tī thong sè-kài ê hun-pò͘ chōng-khóng.