Madīna

(Tùi Medina choán--lâi)

MadīnaSaud ê A-la-pek ê siâⁿ-chhī.

Tē-hō-miâ siu-kái

"Madīna" chi̍t jī pún-sin sī "siâⁿ" ê ì-sù, pún chhī chāi-tē ê choân-miâ sī al-Madīna al-munawwara, ì-sù sī "hoat-kng ê siâⁿ-chhī".