Melbourne Chhī (Eng-gí: City of Melbourne) sī Ò-chiu Victoria chiu lāi ê tē-hng hêng-chèng-khu, só͘-chāi tī Melbourne ê tiong-sim chhī-khu. Pún khu ū 36 pêng-hong kong-lí khoah, 2015 nî ê jîn-kháu ū 127,742 lâng.