Minas GeraisPa-se se-lâm-pō͘ ê chi̍t-ê chiu (estado), jîn-kháu ū 19,237,450, thó͘-tē bīn-chek 586,528.3 km². Siú-hú sī Belo Horizonte.

Minas Gerais tī Pa-se ê ūi-tì.

Tē-tô· siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Minas Gerais

  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pa-se tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.