Model (má-to͘h) sī chi̍t khoán chit-gia̍p, sī choan-bûn lī-ēng in ê goā-piáu, piáu-ián, táⁿ-pān kap chhēng-chhah, lâi chham-ú sî-siōng siat-kè, gē-su̍t chhòng-chok, ia̍h kok khoán soan-thoân oa̍h-tāng ê lâng.

Sî-siōng siat-kè ê model.