Moses Clark White

Moses Clark White (1819 nî - 1900 nî), Hàn-gí miâ-jī hō choè Hoâi Tek (懷德), sī khì kàu Tiong-kok thoân-kàu ê Bí-kok thoân-kàu-sū. I sī Pêng-oē-jī (Bân-tang-gí ê Lô-má-jī) ê hoat-bêng--chiá.