Munsö Ông-ka

Munsö Ông-kagoân-chho͘ le̍k-sú sî-kî Sūi-tián ê ông-tiâu hō-miâ chi it. I chá-kî 8/9 sè-kí ê sêng-oân sī thoân-soat ia̍h pòaⁿ-thoân-soat-sèng--ê, āu-kî 10/11 sè-kí sī le̍k-sú-sèng--ê.