Mysore Ông-kokLâm Ìn-tō͘ kha-chá ê ông-kok, thoân-thóng-siōng jīn-ûi sī 1399 nî kiàn-li̍p--ê. Ông-kok ê thóng-tī-chiá sī Wodeyar ka-cho̍k, in tāi-seng sī Vijayanagara Tè-kok ê sio̍k-kok, tong Vijayanagara ê sè-le̍k soai-jio̍k ê sî chiah thoat-lî khòng-chè.

1784 nî ê ông-kok pán-tô͘.