Hiong (Nî-pô-lô-gí: गाउँपालिका gāunpālikā) sī Nî-pô-lô sin siat-tì ê hêng-chèng-khu. Chit khoán hêng-chèng-khu tī 2017 nî ê sî-chūn siat-tì, chhú-tāi hit-tang-chūn ê chng-thâu hoat-tián úi-oân-hōe. Nî-pô-lô bo̍k-chiân ū 460 ê hiong.

Chham-oa̍t

siu-kái