Nabisco ê logo

Nabisco (National Biscuit Company) sī sè-kài ū-miâ ê hoan-á-piáⁿ kiam sì-siù phín-pâi, sī Mondelez ê chú-kong-si. I-ê chú-iàu sán-phín ū Chips Ahoy!, Belvita, Oreo, Ritz Crackers, Teddy Grahams, Triscuit kap Wheat Thins téng-téng.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái