Ngóo-tsoh (gōo-tsoh; hàn-gí: 仵作) sī tiong-kok kóo-tāi ê kuañ-hú lāi-té tsuan-mn̂g hū-tsik kiám-giām si-thé ê lâm lī-i̍k (胥吏); giām-si ê lú-i̍k tō kiò-tsò ún-pô (穩婆). [1] NGóo-tsoh nn̄g jī lóng bô liām-tsòng ê ì-sù, m̄-kù uì tông-tiâu khai-sí tō tsia̍p-tsia̍p iōng; tshing-tiâu tō uāñ-tsoh kiò kiám-giām-lī (檢驗吏).

Tsù-káiSiu-kái

  1. 清代李鵬年、劉子揚、陳鏘儀編著,《六部成語 ·刑部》“仵作,驗屍之男役也。穩婆,驗屍之女役也”。(hàn-gí)

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái