Ngó͘-hok Lō͘

Ngó͘-hok Lō͘ (五福路) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chi̍t tiāu lō͘, hun toāⁿ hun chò Ngó͘-hok 1 Lō͘ (五福一路), Ngó͘-hok 2 lō͘ (五福二路), Ngó͘-hok 3 lō͘ (五福三路) kap Ngó͘-hok 4 lō͘ (五福四路). Chit tiâu lō͘ ê iân-tô͘ sǹg sī Ko-hiông siong-gia̍p tiong-sim chi̍t pō͘-hūn, Iâm-tiâⁿ-khu ê lō͘ toāⁿ sī Ko-hiông chá-kî hoat-ta̍t ê só͘-chāi.