Nougat (Hoat-gí ho͘-im: ​[nu.ɡa]) sī chi̍t khoán thn̂g-á, ēng thn̂gphang-bi̍t kiam hang--kòe ê hu̍t-á lūi, kap nn̄g-chheng chham kî-tha kháu-bī chè-chō.

MiâSiu-kái

NougatTâi-gí ū "thn̂g-chhang", "gû-phôe-thn̂g" téng kóng-hoat, chóng-sī chia ê hō-miâ lóng sī goân-lâi chāi-tē thn̂g-á-lūi ê miâ.