O͘-iáⁿ, sī but-thé chā tio̍h kng-sòaⁿ liáu-āu, ùi it-tēng hong-hiòng sán-seng chiò kng pí sì-ûi khah kiám ê chi̍t khu àm-sek só͘-chāi.

Chhiū-ki ê o͘-iáⁿ