O͘-miâ-toaⁿ Kang-chok-sek

O·-miâ-toaⁿ Kang-chok-sek1989 nî chhut 1 tiuⁿ put-chí-á ū éng-hióng-la̍t ê choan-chip, hō·-chò Lia̍h-kông Koa.

Chok-phínSiu-kái

Lia̍h-kông Koa (1989)Siu-kái

  • Tâi-pak Tè-kok (台北帝國)
  • Lia̍h-kông 抓狂
  • Siong-sim bô oē 傷心無話
  • A-pa ê oē 阿爸的話
  • Khèng-toan-iông 慶端陽
  • Kè-thêng-chhia (計程車)
  • Bîn-chú A-chháu 民主阿草
  • Sin-chng Ke 新莊街
  • 播種

Io-nâ-á-khek (1996)Siu-kái