Ô͘-phiat-á

(Tùi O͘-phiat-á choán--lâi)

O͘-phiat-á sī chi̍t khoán bô chiàu thoân-thóng hêng-sek an-pâi, phòe-ha̍p sin-sek im-ga̍k he̍k-chiá chú-tê kap lōe-iông ê koa-á-hì.

"O͘-phiat-á" khó-lêng sī Se-iûⁿ koa-ke̍k opera ê choán-im, chóng-sī in m̄-sī ēng Se-iûⁿ im-ga̍k ê siaⁿ-ga̍k hong-sek ián-chhiùⁿ.