O͘-se (烏紗) sī kò-jîn lī-iōng chit-bū siōng ê piān-lī, lâi sok-chhú he̍k-chiá siu-siū gōa-lâng châi-bū ê hêng-ûi. Chia ê lī-ek bô-hoat-tō͘ tùi chèng-siông ê ha̍p-hoat tô͘-kèng chhú-tit. Che sī chi̍t khoán chia̍p-khoàⁿ ê oai-ko hoān-chōe.

It-poaⁿ lóng sī iōng chîⁿ-châi lâi o͘-se.
UNCAC 1.png