O͘-tó͘-bái (autobike), tī Tang-lâm-a mā kóng moto, tī Tâi-oân mā kóng ki-chhia, sī iân-jín he̍k-chiá tiān-khì khu-tōng ê kau-thong kang-khū, it-poaⁿ sī nn̄g-ê lián-á.

Cagiva Planet 125 cc.

Siong-koan

siu-kái